Các giải pháp Disaster Recovery cho doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống Disaster Recovery cho SMB sử dụng Double-Take DR

Tổng quan về giải pháp

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể thực hiện triển khai giải pháp disaster recovery tới Azure Cloud mà không tốn nhiều chi phí bằng việc sử dụng giải pháp của bên thứ ba như Double-Take DR.

Giải pháp này được xây dựng trên các dịch vụ của Azure như: Traffic Manager, VPN Gateway và Virtual Network.

Mô hình giải pháp

Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

 • Traffic Manager: DNS traffic được định tuyến thông qua Traffic Manager mà có thể dễ dàng chuyển traffic từ một site này đến một site khác dựa trên các chính sách đã được định nghĩa bởi công ty.
 • Double-Take DR: Double-Take DR đồng bộ cấu hình của các máy chủ và quản lý cấu hình để thực hiện failover
 • Virtual Network: Virtual Network là nơi mà failover site sẽ được tạo khi disaster xuất hiện
 • VPN Gateway: VPN gateway duy trì giao tiếp giữa mạng on-premises và mạng trên cloud đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu truyền.

Xây dựng hệ thống Disaster Recovery cho SMB sử dụng Azure Site Recovery

Tổng quan về giải pháp

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể thực hiện triển khai giải pháp disaster recovery tới Azure Cloud mà không tốn nhiều chi phí bằng việc sử dụng Azure Site Recovery hoặc một số các giải pháp của các nhà cung cấp khác như Double-Take DR

Giải pháp này được xây dựng trên các dịch vụ của Azure như: Traffic Manager, Azure Site Recovery và Virtual Network.

Mô hình giải pháp

Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

 • Traffic Manager: DNS traffic được định tuyến thông qua Traffic Manager mà có thể dễ dàng chuyển traffic từ một site này đến một site khác dựa trên các chính sách đã được định nghĩa bởi công ty.
 • Azure Site Recovery: Azure Site Recovery đồng bộ cấu hình của các máy chủ và quản lý cấu hình để thực hiện failover
 • Virtual Network: Virtual Network là nơi mà failover site sẽ được tạo khi disaster xuất hiện
 • Azure Blob Storage: Blob Storage lưu trữ tất cả image của tất cả máy chủ được replicate từ on-premises lên Azure sử dụng Azure Site Recovery

Xây dựng hệ thống Disaster Recovery cho doanh nghiệp lớn

Tổng quan về giải pháp

Giải pháp này được xây dựng cho các doanh nghiệp lớn có sử dụng một số phần mềm và ứng dụng như SharePoint, Dynamics CRM và linux web server được cài đặt và triển khai trên on-premises datacenter có nhu cầu triển khai failover hệ thống tới Azure Infrastructure.

Giải pháp này được xây dựng dựa trên các dịch vụ của Azure như: Traffic Manager, Azure Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway và Virtual Network.

Mô hình giải pháp

Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

 • Traffic Manager: DNS traffic được định tuyến thông qua Traffic Manager mà có thể dễ dàng chuyển traffic từ một site này đến một site khác dựa trên các chính sách đã được định nghĩa bởi công ty.
 • Azure Site Recovery: Azure Site Recovery đồng bộ cấu hình của các máy chủ và quản lý cấu hình để thực hiện failover
 • Blob storage: Blob Storage lưu trữ tất cả image của tất cả máy chủ được replicate từ on-premises lên Azure sử dụng Azure Site Recovery
 • Azure Active Directory: Azure Active Directory được đồng bộ từ On-Premises Active Directory cho phép các ứng dụng cloud sử dụng để chứng thực hoặc cấp quyền cho người dùng.
 • VPN gateway: VPN gateway duy trì giao tiếp giữa mạng on-premises và mạng trên cloud đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu truyền.
 • Virtual Network: Virtual Network là nơi mà failover site sẽ được tạo khi disaster xuất hiện
Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.