Tổng quan về Azure App Service

Azure App Service là một dịch vụ dựa trên HTTP để lưu trữ các ứng dụng web, API REST và mobile backends. Bạn có thể phát triển các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình yêu thích của mình, chẳng hạn như .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP hoặc Python. Các ứng dụng có […]

Phát triển các giải pháp blockchain một cách nhanh chóng và tránh được sự phức tạp

Sau lần đầu tiên nổi lên với tư cách là nền tảng cho giao thức Bitcoin, kể từ đó blockchain đã tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ và trở thành một phương pháp để số hóa các quy trình kinh doanh, khiến cho các quy trình này vượt ra khỏi ranh giới mà […]