Azure Cache For Redis là gì?

Azure Cache for Redis là gì ? Azure Cache for Redis được xây dựng dựa trên phần mềm Redis phổ biến. Redis được sử dụng như một cache để cải thiện hiệu năng và sự mở rộng của hệ thống mà thường phục thuộc lớn vào backend data-stores. Hiệu năng được cải thiện bởi việc […]