Giới thiệu sơ lược về Azure Front Door Service

Azure Front Door Service là gì ? Azure Front Door Service cho phép bạn có thể định nghĩa, quản lý và giảm sát định tuyến toàn cầu đối với web traffic của bạn bằng cách tối ưu hiện năng tốt nhất và thực hiện failover toàn cầu ngay lập tức để đảm bảo tính dự […]